Sinarts Gallery

Tentoonstelling
Shen Wei, Naoki Fuku, Zhu Hong, Tja Ling, Ma Hui, Du Rongkun, Toko Shinoda, Jessie YingYing Gong, Chen Hangfeng, Mel Chan, Zhang Peng, Liao Zhixin

Galerie

SinArts Gallery

Boekhorststraat 12
2512 CR Den Haag
Netherlands

Galeriehouder
Alex Lebbink

Contact
Alex Lebbink
M: +31 (0)6 14304105
info@sinartsgallery.com

www.sinartsgallery.com